Werkwijze voor logopedisten

Logopedie bij stotteren van een kind

Over RESTART-DCM

Sinds de jaren tachtig is vrijwel iedere logopedist bekend met de werkwijze volgens het Demands & Capacities Model. Diverse Amerikaanse spraak-taalpathologen, dr. J. Riley en dr. G. Riley, dr. E. Conture, dr. W. Starkweather en dr. H. Gregory, gaven in die tijd workshops in Nederland. Alhoewel al deze experts duidelijk hun eigen accenten in manier van werken hadden, is hun benadering op te vatten als een ‘Demands & Capacities Model benadering’. Stotteren wordt daarbij beschouwd als een uiting van een disbalans tussen de ‘Demands’, de verwachtingen ten aanzien van vloeiend spreken enerzijds en de ‘Capacities’, de mogelijkheden of vaardigheden voor vloeiend spreken anderzijds.

Behandelstandaard

De behandeling volgens dit Demands & Capacities Model (DCM) is vanaf die tijd uitgegroeid tot de behandelstandaard voor jonge kinderen die stotteren. Werken volgens dit model werd onderwezen op de opleidingen Logopedie. In 1990 werd in Nederland een nieuwe behandelwijze geïntroduceerd, het Lidcombe Programma. In 2007 is er een wetenschappelijke onderzoeksproject opgezet naar de Kosteneffectiviteit van de behandeling volgens het Demands & Capacities Model (DCM) in vergelijking tot het Lidcombe Programma, beter bekend als de RESTART studie

Variaties in behandeling

De precieze wijze van werken volgens het DCM- model in de Nederlandse praktijk varieerde vrij sterk. Soms kregen ouders alleen adviezen, bijvoorbeeld om langzamer en in korte zinnen tegen hun kind te spreken en weinig vragen te stellen terwijl andere logopedist(-stottertherapeut)en geen adviezen gaven maar daadwerkelijke gedragsveranderingen trainden.

Sommige richtten zich alleen op verlaging van ‘demands’, de verwachtingen, terwijl anderen ook aan vergroting van de mogelijkheden van het kind werkten.

Het DCM-model is zowel door Dr. Starkweather en zijn directe collega’s zelf als door anderen in de loop der jaren bovendien verder uitgewerkt.

Up-to-date behandelprotocol

In het kader van het wetenschappelijke onderzoeksproject, de RESTART-studie, is een behandelprotocol volgens het DCM model uitgewerkt. In dit protocol zijn de recente ontwikkelingen rondom onderzoek en behandeling van de Demands en Capacities verwerkt tot een up to date handelwijze. Alle deelnemende logopedist(-stottertherapeut)en konden zo op een vergelijkbare wijze de behandeling volgens DCM uitvoeren volgens de meest recente inzichten.

Gedurende de studie en ook achteraf gaven de meewerkende logopedisten aan dat werken volgens dit behandelprotocol als van grote meerwaarde werd gezien, los van de onderzoeksdoeleinden van de studie. Dit resulteerde in het vrij toegankelijk maken van de gebruikte versie in wat nu de RESTART-DCM Werkwijze wordt genoemd. In de Richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ (2020) wordt de RESTART-DCM als één van de twee aanbevolen behandelwijzen voor het jonge stotterende kind genoemd.

In 2021 is de Werkwijze herzien. Deze herziene versie is eveneens vrij toegankelijk en kan m.b.v. onderstaande knop worden gedownload.

Werken met de RESTART-Demands & Capacities Model Werkwijze

Om logopedisten die met jonge stotterende kinderen willen werken volgens de RESTART-DCM in staat te stellen om, met gedegen kennis rondom de onderzoeks- en behandelwerkwijze aan de slag te kunnen, is er een 3-daagse workshop ontwikkeld.

Praktisch werken met dit model heeft een centrale rol tijdens de workshop.

Om voor een tweetal verschillende onderdelen van de werkwijze meer tijd en meer diepgang te kunnen bieden is besloten om deze als verdiepingsdagen aan te bieden.

Voor logopedisten die behoefte hebben aan het updaten van hun kennis uit een eerdere workshop, o.a. door de herziene werkwijze, probleemoplossend a.h.v. casuïstiek te werken,  e.d. is er jaarlijks een terugkomdag.

Om naar verdere informatie m.b.t. de scholingsmogelijkheden te gaan: via onderstaande knoppen of via de homepage.